เขื่อนขุนด่านปราการชล

 

           เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนเพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตรการอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย

  สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน โดยสามารถจัดสรรน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ได้ 185,000 ไร่

                                 ด้วยโครงการท่าด่านเดิม 6,000 ไร่โครงการท่าด่านส่วนขยาย 14,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและ

                                 บำรุงรักษานครนายก  165,000 ไร่

                                 2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม

                                 3. เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก

                                 4. เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก

 

  ระยะเวลาดำเนินการ : 13 ปี  (2540 - 2552)

  รายละเอียดโครงการ 

          เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น  

  มีขนาดความจุอ่างเก็บน้ำ 224 ล้าน ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักปกติรวม 3,087 ไร่ 

 

      ประโยชน์ที่ได้รับ

     1. ส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่ รวม  185,000  ไร่            

    2. ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค 16 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

                                                       3. เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 5,400 ครัวเรือน

                                                       4. บรรเทาปัญหาดินเปรี้ยว

                                                       5. ลดความเสียหายจากอุทกภัย ได้ร้อยละ 35

 

Visitors: 200,220