ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครนายก (Nakhonnayok City Pillar shrine)
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ : ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ริมแม่น้ำนครนายก ตรงข้ามศาลจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เสาหลักเมืองจังหวัดนครนายกได้รับการปฏิสังขรณ์และบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง เสาหลักเมืองเดิมมีลักษณะเป็นเสาไม้ยาว ๑ เมตรเศษ ด้านปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม ซึ่งเสาเก่านั้นเคยประดิษฐานอยู่ที่คูเมืองเดิม บริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณบ้านพักผู้ช่วยที่ดินจังหวัด, ศูนย์บริการสาธารณสุข, เทศบาลนครนายก สภาพศาลหลักเมืองเก่าทรุดโทรมลงตามกาลเวลาด้วยอายุราวร้อยกว่าปีมาแล้ว ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ ทางราชการได้เห็นว่าศาลหลักเมืองมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงได้ย้ายศาลหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดง โรงเรียนศรีนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก และในเวลาต่อมาได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำนครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ใกล้ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองนครนายก

 

 ปัจจุบันภายในศาลหลักเมืองนครนายกจึงมีเสาหลักเมือง ๒ เสา โดยได้นำทั้งเสาเก่า โดยมีนามว่า "หลักเมืององค์ใต้" และเสาใหม่ มีนามว่า "หลักเมืององค์เหนือ" มาประดิษฐานคู่กัน และได้สร้างศาลหลักเมืองเป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย หลังคาเป็นยอดปรางค์ มีประตูทางเข้า-ออกทั้ง ๔ ทิศ หลังคาซ้อนสองชั้นเป็นช่อฟ้า หน้าบันแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง เพื่อความสง่างามและเป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครนายกมาจวบจนทุกวันนี้

 

Visitors: 200,221